Historiek‎ > ‎

NV 'Extra Muros'

wat voorafging in 'Het verhaal van Rozebroeken - Sint-Baafskouter': HET ‘ROESBROEC’

http://delijn-aanpassingen.be/files/linefiles/2140/Haltelijst/2140060114.pdf
De virtuele Asperge- en Duivestaartstraat op een recente kaart van De Lijn.

Met de realisatie van dit plan begin jaren dertig, kwam de landbouwactiviteit op de Sint-Baafskouter ernstig onder druk te staan. In 1932 werden aan de overzijde van de Baeyensstraat de eerste nieuwe huizen gebouwd. Blijkbaar wou men toen het volledige stratenplan aanleggen zoals het momenteel nog op de meeste stadsplannen -zelfs de officiële- te zien is: inclusief de nog steeds virtuele Duivestaart- en Aspergestraten.

Tegelijkertijd nam het schepencollege van Sint-Amandsberg in augustus 1930 de beslissing om een stort voor huishoudelijk afval in te richten in de laag gelegen Rozebroeken. Een dergelijke beslissing lijkt ons nu volstrekt ondenkbaar! Percelen 1004 tot en met 1030 van de Sectie C werden hiervoor aangewezen.

De stortgronden waren eigendom van de familie d’Anvers, die ook een groot deel van de nieuwe verkaveling in handen had. De oorspronkelijke grondeigenaars hielden een stevige greep op de verkaveling van de bouwgronden naast het stort. De percelen konden aangekocht worden bij de naamloze vennootschap Extra Muros, een door de eigenaars opgerichte kredietmaatschappij die de geïnteresseerden voor de bouw van hun huis de keuze liet tussen twee tot drie architecten en aannemers. Vandaar de opvallende architecturale eenheid van de huizen die bovendien allen in de periode 1932-38 gerealiseerd werden. Als stille getuige van de activiteiten van deze bouwmaatschappij is nog een tekst zichtbaar op het hoekhuis Sint-Baafskouterstraat-Verdegemstraat: "Eerste steen geplaatst door Mr Pierre de Vaere – Voorzitter der Maatschappij – 21-3-31". Daar had de NV Extra Muros haar bureau voor het innen van de maandelijkse afbetalingen.

Voor de geplande doortrekking van de huizenbouw in de richting van de Alfons Braeckmanlaan vormde de moerassige, onstabiele bodem een obstakel. De bebouwing ging uiteindelijk tot op de uiterste grens van het broek, waar het natuurlijk niveauverschil met de hoger gelegen kouter oorspronkelijk 1,5 meter bedroeg. De onafgewerkte straateinden van de Maria Hendrikastraat (Oscar Colbrandtstraat), de Leopold II straat (Jos Verdegemstraat) en de Beekstraat (Kriekerijstraat) zijn een gevolg van het streven naar een maximale verkoop van bouwgrond.

Maar niet alleen de slechte bodemgesteldheid was verantwoordelijk voor het niet doortrekken van de straten. In december 1934 stelde de gemeenteraad van Sint-Amandsberg vast dat de voorziene wegenwerken op de Sint-Baafskouter niet opschoten. Als gevolg van een slepende erfeniskwestie bereikte men daarover met de familie d’Anvers geen akkoord. Het gemeentebestuur besloot toen de wegenwerken niet langer uit te stellen, maar ze slechts gedeeltelijk te realiseren, namelijk tot aan de gronden van d’Anvers. De originele bestrating met kasseien toonde de grenzen van wat toen als een eerste verkavelingfase werd gezien.

Zodra de kasseistraten er lagen en men voor een uitstap naar de stad niet meer met laarzen tot aan de Prins Albertlaan (Baeyensstraat) moest ploeteren, werd het iets beter wonen aan ’t steurt. De steeds uitbreidende vuilnisbelt zorgde wel voor een ondraaglijke stank en een ware vliegenplaag in de zomermaanden. Bovendien werden uit het vuil vodden gesorteerd die op draden te drogen werden gehangen. Na aanhoudende klachten vanuit de buurt onderzochten de burgemeester van Sint-Amandsberg en de bevoegde schepen samen met vertegenwoordigers van de reinigingsdienst van de stad Gent de toestand ter plaatse. Er werd beslist om de ergste symptomen te bestrijden door het aangevoerde vuilnis met chloorzuur te besproeien en met aarde te overdekken. Er kwam een verbod op het drogen van vodden en het storten gebeurde voortaan op een smallere strook, wat de verspreiding van reukhinder moest reduceren.

het vervolg van 'Het verhaal van Rozebroeken - Sint-Baafskouter': DE VUILNISHOOP VAN ST.-BAAFSKOUTER

Verdwaalpaadjes