Historiek‎ > ‎

Actiegroep Sint-Baafskouter - Rozebroeken

wat voorafging in 'Het verhaal van Rozebroeken - Sint-Baafskouter': WILDPARK

De Actiegroep Sint-Baafskouter - Rozebroeken groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen. ASBR streeft in eerste instantie naar een buurtgerichte én ecologische invulling van het groengebied. De opening van het Sint-Baafskouterpark (veel bewoners spreken nog altijd over de Rozebroeken) op 9 juni 2007 was een historische gebeurtenis voor de buurt. De verbondenheid van de buurt met het park is sindsdien enkel toegenomen. 

De actiegroep vervult daarbij een actieve rol met de organisatie van evenmenten waarbij natuureducatie een rode draad vormt. Tegelijkertijd wordt ook de sociale cohesie in de buurt verstevigd naar aanleiding van activiteiten zoals de jaarlijkse  bloemenverkoop, de nieuwjaarsdrink (De Vurige Lichtkooi), het vroegochtendconcert (vogels spotten), de Grote Kuis (zwerfvuil opruimen), het petanquetornooi,  enz. 

De actiegroep neemt daarnaast ook mee verantwoordelijkheid in het kader van een overeenkomst met de Stad Gent over het medebeheer van een stuk van het natuurgebied. In nauw overleg met de Groendienst wordt een visie ontwikkeld over het broekbosje - het enige oorspronkelijk resterend deel van de Rozebroeken. In opvolging van dit engagement wordt regelmatig gemaaid met de zeis door leden van ASBR. Ondertussen is dit een van de meest populaire activiteiten.

Maar we blijven als echte ‘actiegroep’ ook kritisch, met aandacht voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De realisatie van een gedeelte van het park in 2007 was slechts een eerste fase. De inrichting van een belangrijk restgebied -met de Rozebroekbeek als ecologische drager- is onderdeel van een geplande tweede fase. Uit een nieuwe aanbesteding kwam het landschapsarchitectenbureau Fris in het Landschap opnieuw als uitvoerder naar voor. Dat is een garantie voor een coherente verdere aanleg van het park en doet het beste verhopen voor een goede communicatie en samenwerking met de buurt.

Een ander bijzonder aandachtspunt is de geplande verkaveling op het einde van de straten die uitgeven op het park. Gezien de vervuilingsproblematiek staan we sceptisch tegenover dergelijke plannen. Bodemonderzoek op vraag van de actiegroep in 2005 van de percelen die in de jaren ’70 werden verkaveld wees ontegensprekelijk op de aanwezigheid van vervuiling. Conclusie was dat woonfunctie op de percelen die in of op de rand van het vroegere stortgebied liggen wel kan, maar met gebruiksbeperking: Het gaat over (1) niet graven, (2) geen groenten of fruit telen, (3) geen kinderen laten spelen, (4) handschoenen dragen bij het tuinieren en (5) geen grondwater oppompen om te gebruiken als drinkwater en als sproeiwater voor groenten of fruit. Vanuit dit gegeven hebben we vragen bij de haalbaarheid van de bijkomende verkaveling tot diep in het stortgebied (en eigenlijk ook in de potentiële parkzone). Is het aangewezen om op dergelijke gronden te bouwen? Rekening houdend met het feit dat de staarthuizen nu al last hebben van stabiliteitsproblemen. Die bedenkingen gaven eind 2014 aanleiding tot het indienen van een bezwaarschrift door ASBR tegen de voorziene verkaveling.

ASBR is zich bewust van de druk op de rand van het prachtige park en blijft alert de verdere ontwikkelingen in en rond het gebied volgen. Het samenbrengen van documentatie met het oog op verstrekken van correctie informatie zien wij daarbij als één van onze belangrijke opdrachten.

Verdwaalpaadjes