Het verhaal van Sint-Baafskouter - Rozebroeken


afbeelding
De Rozebroeken werd op historische kaarten vaak aangeduid als de Socke; een verwijzing naar de specifieke vorm van het gebied. Afbeelding op het groot plan van Gent (deel 14) door landmeter Jacobus Horenbault, 1619 (Stadsarchief Gent: Atlas Goethgebuer L4/D1)
De industrialisatie had een grote impact op de ontwikkeling van de stad Gent in de 19de eeuw. Terwijl andere stadsdelen en buitenwijken in snel tempo door de oprukkende urbanisatie ingepalmd werden, bleef het gebied dat vandaag gekend is als Sint-Baafskouter – Rozebroeken lang gevrijwaard. Zelfs tot op vandaag wist het grotendeels aan de verkavelingwoede te ontsnappen. Ongetwijfeld heeft het waterrijke karakter van het gebied hiermee te maken. Maar er zijn nog andere redenen…
Laat ons proberen de historiek van onze buurt te reconstrueren. Een blik op het verleden, met het oog op de toekomst.

HET ‘ROESBROEC’
Duizenden jaren voor onze tijdrekening overstroomde de zee herhaalde malen onze contreien.

DE NV ‘EXTRA MUROS’ (1931)
Met de realisatie van dit plan begin jaren dertig, kwam de landbouwactiviteit op de Sint-Baafskouter ernstig onder druk te staan.

DE VUILNISHOOP VAN ST.-BAAFSKOUTER
Onze Stem, 1932, n° 9
Lees meer

HET WERK VAN DEN AKKER (1932)
Van verdere verkaveling of het bouwrijp maken van de drassige gronden was geen sprake meer.

BOUWPLANNEN (1953)
Het oorspronkelijke Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor het gebied dateert uit 1953.

EXIT VOLKSTUINTJES (1989)
Dit compromisvoorstel vanuit het stadsbestuur vond geen gehoor bij de eigenaars.

WILDPARK 
Ook de ondergrond was ‘ziek’, zoals bleek uit een eerste bodemonderzoek uitgevoerd door het Stadslaboratorium en het Rijksstation voor Sierplantenteelt te Melle op 10 mei 1989.

ACTIEGROEP SINT-BAAFSKOUTER  - ROZEBROEKEN (2000)
De Actiegroep Sint-Baafskouter - Rozebroeken groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samen komen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving te Gent-St.Amandsberg op de voet volgen.