Rommelmarkt 2015


Reglement:

1.     De rommelmarkt gaat door op zondag 28 juni 2015 (10 – 17u) in de Kriekerijstraat en in de Jos Verdegemstraat (vanaf nrs 89-128 tot aan nr 174) te St Amandsberg en wordt ingericht door de Actiegroep Sint Baafs Kouter - Rozebroeken (ASBR). Ward Bogaert en Jelle Sabbe zullen ter plaatse de concrete aanspreekpunten zijn.

2.     Standen waarvoor ingeschreven is en die niet ingenomen worden voor 10u30 uur 's morgens zullen door de organisatie worden hertoegekend. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

3.     Kandidaat standhouders die NIET INGESCHREVEN hebben kunnen enkel een standplaats bekomen indien er nog beschikbare ruimte is. Zij mogen een plaats innemen na toestemming van de inrichters.

4.     Enkel de vermelde en toegekende ruimte mag ingenomen worden. Het is niet toegelaten te koop aangeboden artikelen vast te maken aan bouwelementen van woningen of andere constructies.

5.     De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen.

6.     De standen worden geopend vanaf 09:00 uur en uiterlijk om 17:00 uur gesloten of na overleg met de organisatoren en alle betrokkenen. De standen zullen tegen 17:30 uur volledig ontruimd worden, zodanig dat alle wegverkeer vanaf 18:00 uur normaal kan verlopen. Tijdens het laden en lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten.

7.   De opritten van de omliggende woningen mogen niet gebruikt worden als standplaats tenzij deze gebruikt worden door de bewoners zelf of gevolmachtigden.

8.   Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:

a.     Alle voedingsmiddelen ( frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.)

b.     (droog)bloemen, planten, bloembollen, levende dieren,  kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare  markten verboden is.

c.     Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 95 (wetgeving op de ambulante handel).

d.     Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante  handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

9.   De inrichter, ASBR,  beheren de uitbating van drankgelegenheden op het parkoers van de rommelmarkt.

10.   Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.

11.   De inrichters houden verder contact uitsluitend met de deelnemer betaler, tenzij dit anders wordt afgesproken.

12.   In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden.

13.   Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding  voorzien.

14.   Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van ASBR.

15.   De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.Comments